Vedtægter

Navn og hjemsted

§1. stk. 1

Klubbens navn er Rykker Nu.

§1. stk. 2

Klubbens hjemsted er Danmark.

§1. stk. 3

Klubbens e-post adresse er [email protected].

§1. stk. 3

Klubbens web adresse er rykker.nu.

Formål

§2. stk. 1

Det er klubbens formål at medlemmerne får spillet så meget Dungeons & Dragons som muligt. Hvis det ikke er muligt at spille Dungeons & Dragons spilles et andet spil.

§2. stk. 3

Der skal afholdes to årlige frokoster, en til påske og en til jul. Medlemmerne skiftes til at lægge lokaler til. Medlemmet, der lægger lokale til sørger for brød, smør, øl og snaps, de resterende medlemmer har maden med.

Medlemmer

§3. stk. 1

Der optages kun nye medlemmer hvis eksisterende medlem melder sig ud.

§3. stk. 2

Nye medlemmer kan foreslås af alle eksisterende medlemmer.

§3. stk. 3

Medlemmer betaler egne udgifter i forbindelse med arrangementer, arrangeret af klubben.

§3. stk. 4

Medlemskontingentet er prisen for rykker.nu domænet plus e-post adresser og web-hotel delt med antallet af medlemmer.

§3. stk. 5

Udmeldelse sker mundtligt ved et klubarrangement.

Generalforsamlingen

§4. stk. 1

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen samt afstemninger.

§4. stk. 2

Generalforsamlingen mødes ordinært en gang årligt, til julefrokosten.

§4. stk. 3

Generalforsamlingen består af klubbens medlemmer. Ikke-medlemmer har ikke ret til at overvære generalforsamlingen.

§4. stk. 4

Bestyrelsen kan indbyde gæster til at overvære generalforsamlingen. Indbudte gæster er dog uden stemmeret.

§4. stk. 5

Generalforsamlingen vælger 1 formand og 1 kasserer.

§4. stk.6

Generalforsamlingens dato bekendtgøres via e-post mindst en uge før afholdelse.

§4. stk. 7

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Åbning af generalforsamling af formand.

  2. Behandling af indkommende forslag.

  3. Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer.

  4. Eventuelt.

§4. stk. 8

Ved personvalg gælder følgende regler:

  • Personvalg afgøres ved absolut flertal, evt. i flere afstemninger.

  • Afstemninger sker ved håndsoprækning. Forlanger forsamlingen en skriftlig afstemning, skal dette efterkommes, dersom mindst 1/4 af mødets deltagere anmoder derom.

§4. stk. 10

Ved andre afstamninger gælder følgende særlige regler:

Forslag om vedtægtsændringer vedtages med kvalificeret flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

§4. stk. 11

Forslag om klubbens opløsning kan kun behandles på en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst halvdelen af medlemmerne er til stede på afstemningstidspunktet, og hvor forslaget om opløsning vedtages med et kvalificeret flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er færre end halvdelen af medlemmerne til stede på afstemningstidspunktet, indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget om opløsning kan vedtages med absolut flertal af de afgivne stemmer uanset antallet af tilstedeværende medlemmer.

§4. stk. 12

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, hvis mindst 10 procent af medlemerne overfor bestyrelsen fremsætter begrundet anmodning herom. Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er modtaget.

§4. stk. 13

Fristen for indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling er en uge.

Bestyrelsen

§5. stk. 1

Bestyrelsen, der består af 2 medlemmer, er klubbens højeste myndighed mellem generalforsamlingerne.

§5. stk. 2

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 er tilstedeværende.

§5. stk. 3

Bestyrelsen mødes efter behov.

§5. stk. 4

Bestyrelsen leder klubben i overensstemmelse med nærværende vedtægter og beslutninger. Den har med disse begrænsninger myndighed til at handle på klubbens vegne, og i klubbens interesse. Bestyrelsen er ansvarlig for klubbens økonomi, dog uden at hæfte personligt, for eventuel gæld.

§5. stk. 5

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg. I så fald skal bestyrelsen udarbejde et kommissorium for udvalgets arbejde og tage stilling til udvalgsarbejdets tidsmæssige udstrækning og økonomi.

§5. stk. 6

Personvalg afgøres ved absolut flertal, eventuelt i flere valgrunder.

§5. stk. 7

Ekstraordinært bestyrelsesmøde indkaldes hvis et bestyrelsesmedlem fremsætter begrundet anmodning herom til formanden. Ekstraordinært bestyrelsesmøde skal afholdes senest en uge efter, at anmodningen herom er modtaget af formanden.

Udvalg

§6. stk. 1

Udvalgene skal behandle og komme med forslag om emner under udvalgenes sagsområder i overensstemmelse med deres kommissorier.

Økonomi

§7. stk. 1

Klubben er non-profit, dog kan penge opkræves ved specielle arrangementer til dækning af udgifter i forbindelse ved arrangementet.

Opløsning af klubben

§8. stk. 1

Beslutning om opløsning af klubbenen kan kun træffes på en ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt med dette punkt på dagsordenen.

§8. stk. 2

Denne ekstraordinære generalforsamling er kun beslutningsdygtig, hvis mere end halvdelen af alle medlemmer er til stede på afstemningstidspunktet.

§8. stk. 3

Et forslag om opløsning kan kun vedtages med kvalificeret flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

§8. stk. 4

Er færre end halvdelen af medlemmerne til stede på afstemningstidspunktet, indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget om opløsning kan vedtages med absolut flertal af de afgivne stemmer uanset antallet af tilstedeværende medlemmer.

§8. stk. 5

Ved opløsning af klubben tilfalder evt. aktiver medlemmerne.

Datering

§9. stk. 1

Ovenstående lovforslag er vedtaget på Rykker Nu’s stiftende generalforsamling den 25/11/2000.